Class ErrorMessages


 • public class ErrorMessages
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   ErrorMessages()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static java.lang.String getErrorMessage​(int errorCode, java.lang.String... parameters)  
   static java.lang.String resolveError​(int errorCode, java.lang.String... parameters)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • ErrorMessages

    public ErrorMessages()
  • Method Detail

   • getErrorMessage

    public static java.lang.String getErrorMessage​(int errorCode,
                            java.lang.String... parameters)
   • resolveError

    public static java.lang.String resolveError​(int errorCode,
                          java.lang.String... parameters)